image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Tăng cường hướng dẫn địa phương thông qua Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật

Tăng cường hướng dẫn địa phương thông qua Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật


Trong năm 2022, với vai trò tham mưu của đơn vị chức năng (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật), Bộ Tư pháp đã tổ chức nhiều hoạt động hướng tới cơ sở nhằm đẩy mạnh việc triển khai các văn bản mới về đánh giá, công nhận cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; nắm bắt các khó khăn, lúng túng của địa phương trong quá trình triển khai nhiệm vụ trên thực tế. Cùng với việc chú trọng chỉ đạo, tập huấn, tọa đàm, kiểm tra, khảo sát ngay sau khi các văn bản được ban hành, Bộ Tư pháp còn biên soạn một số tài liệu bằng hình thức phù hợp, trong đó có Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật.

Sổ tay được biên soạn nhằm hướng dẫn việc triển khai các nhiệm vụ theo quy định mới về đánh giá, công nhận chuẩn tiếp cận pháp luật tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021; số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/2/2022; số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022; số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022; số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022) và văn bản của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021, Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022).
Trên cơ sở các văn bản mới nêu trên và kết quả nắm bắt thực tế từ tổ chức các hoạt động tập huấn, tọa đàm, kiểm tra, khảo sát, Sổ tay tập trung hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá tiêu chí đạt chuẩn tiếp cận pháp luật Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; hướng dẫn rõ một số nội dung trong các tiêu chí, chỉ tiêu mà cơ sở còn đang lúng túng (hình thức, mô hình thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại cơ sở; mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, nhất là nội hàm và phạm vi về vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ, tài liệu kiểm chứng phục vụ việc đánh giá, công nhận chuẩn tiếp cận pháp luật...). Đồng thời sổ tay đã sơ đồ hóa các quy trình đánh giá, công nhận cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (các nhiệm vụ, công việc, thời hạn thực hiện của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan); qua đó giúp cho địa phương sử dụng thuận tiện, phù hợp với năng lực, điều kiện của cơ sở.
Sổ tay là cẩm nang cần thiết, hỗ trợ địa phương thực hiện nhiệm vụ đánh giá, công nhận cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Bên cạnh việc phối hợp với Nhà Xuất bản Tư pháp in ấn, cung cấp Sổ tay đến tận cơ sở với số lượng 9248 cuốn (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã), trong đó ưu tiên các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đăng tải công khai sổ tay để phục vụ nhu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Theo https://stp.longan.gov.vn/
SỞ TƯ PHÁP TỈNH LONG AN

Chịu trách nhiệm chính: Bà Phan Thị Mỹ Dung - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tư pháp
Địa chỉ: 151 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1, Tp.Tân An, Long An 

Điện thoại: Văn Phòng Sở (0272) 3829522. Phòng PBGDPL - Ban Biên tập Website(0272) 3837 736 * Email: phongpbgdpl@longan.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang